ALERTA PER SEQUERA

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat l’estat d’alerta per sequera hidrològica als municipis que s’abasteixen de l’aqüífer del Baix Ter, entre els quals hi ha Madremanya.

Per tant, són vigents les restriccions previstes al Pla de sequera:

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA
Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 250 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

REG públic i privat
· El reg de jardins i zones verdes ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h).
· La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat.
Cal evitar el reg durant moments de pluja. En qualsevol cas, no pot superar-se un volum de 450 m3/hectàrea/mes.
· El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta
d’alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els
que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

PISCINES – l’ús d’aigua per ompliment queda limitat a:
· El reompliment parcial de totes les piscines sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, però només en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
· No es pot omplir ni reomplir cap piscina que no tingui un sistema de recirculació de l’aigua.
· Es pot fer el primer ompliment de piscines que siguin de nova construcció i les que han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas.
· En centres educatius, es pot fer ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany dels infants.
Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i
es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

NETEJA de vehicles – l’ús de l’aigua queda limitat a:
· Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
· Es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es Farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

NETEJA de carrers i mobiliari urbà
· Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.
· Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua regenerada o aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

FONTS ORNAMENTALS
· Resta prohibit l’ompliment total o parcial de les fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte els llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment; també es pot valorar el trasllat de la vida aquàtica afectada a d’altres entorns que n’assegurin la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

GRANGES
L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE
Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

 

ALERTA PER SEQUERA