Informació al contribuent

Calendari del contribuent

IBI URBANA     

IBI RÚSTICA     

IVTM     

ESCOMBRARIES     

IAE    

Del 15 d’abril al 15 de juny

Del 15 d’abril al 15 de juny

Del 15 de març al 15 de maig

Del 15 d’abril al 15 de juny

De l’1 de setembre al 31 d’octubre

Tots aquells contribuents que facin ús de la domiciliació bancària, tindran fraccionat el pagament dels rebuts d’import superior a 60 €.

Fraccions:

50% el 15 d’abril i 50% l’1 d’octubre per IVTM

50% el 15 de maig i 50% l’1 d’octubre per IBI URBANA, IBI RÚSTICA I ESCOMBRARIES.

Els padrons que es posen al cobrament el mes de setembre no es fraccionen.