Ple

Anna Iglesias i Castelló

Anna Iglesias i Castelló
Alcaldessa. Governació, Habitatge, Urbanisme, Servei de Recollida i Transport de Residus Municipals
habitatge@madremanya.cat

Albert Peracaula i Boschsacoma

Albert Peracaula i Boschsacoma
1r Tinent d’Alcaldessa. Medi Natural, Camins Municipals i Obra pública
medinatural@madremanya.cat

Maite Irazola i Jimenez

Maite Irazola i Jimenez
2na. Tinent d’Alcaldessa. Participació Ciutadana, Sanitat i Benestar Social
acciosocial@madremanya.cat

Marc Artigas i Ferrer

Marc Artigas i Ferrer
Regidor. Joventut, Associacions, Promoció Econòmica i Vials Urbans
promocio@madremanya.cat

Josep Enrich i Almar

Josep Enrich i Almar
Regidor. Servei d’aigua potable, Protecció Civil, Servei de sanejament i Patrimoni
aigues@madremanya.cat

Mònica Madrenas i Pujol

Mònica Madrenas i Pujol
Regidora. Cultura, Hisenda, Educació i Turisme
cultura@madremanya.cat

Joseba Santiago i Vidaurre

Joseba Santiago i Vidaurre
Regidor. Comunicació, Equipaments i Noves Tecnologies
comunicacio@madremanya.cat

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Calendari de Plens

Se celebraran les sessions ordinàries de Ple de l’Ajuntament l’últim dijous de cada mes.

Aquesta i altres informacions, com l’ordre del dia o anuncis de l’ajuntament, es publiquen a e-TAULER uns dies abans: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1709790004