Ple

Anna Iglesias Castelló

Anna Iglesias i Castelló

Alcaldessa. Governació, Urbanisme, Benestar Social, Joventut, Associacions i Participació Ciutadana

participaciociutadana@madremanya.cat

Albert Peracaula Boschsacoma

Albert Peracaula i Boschsacoma

1r Tinent d’Alcalde. Serveis, Promoció Econòmica i Medi Natural

medinatural@madremanya.cat

Mònica Madrenas Pujol

Mònica Madrenas i Pujol

2n. Tinent d’Alcalde. Hisenda, Cultura i Sanitat

cultura@madremanya.cat

Josep Enrich Almar

Josep Enrich i Almar

Regidor. Protecció Civil, Servei d’aigua potable i Servei de sanejament

aigues@madremanya.cat

Anna Maria Boix Jordà

Anna Maria Boix i Jordà

Regidora. Vials Urbans i Camins Municipals

vials@madremanya.cat

Joseba Santiago Vidaurre

Joseba Santiago i Vidaurre

Regidor. Comunicació, Equipaments i Noves Tecnologies

comunicacio@madremanya.cat

Rosa Maria Freixa Ferreira

Rosa Maria Freixa i Ferreira

Regidora. Servei de Recollida i Transport de Residus Municipals, Educació i Turisme

turisme@madremanya.cat

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Calendari de Plens

Se celebraran les sessions ordinàries de Ple de l’Ajuntament el penúltim dijous de cada mes.